Zoeken
!Nieuwe aanbiedingen

Wat zoek je?

Bestemmingen

Hotels & Restaurants

Evenementen

Privacy Policy

Privacybeleid Groep-Idee.be.

Ingangsdatum :
* van bij de opstart van ons bedrijf werden steeds de nodige privacy maatregelen in acht genomen.
* met het in voege treden van de nieuwe GDPR wet op 28 mei 2018 – werd onze privacy policy conform aangepast.

Groeps-Idee.be respecteert uw privacy. Dit privacybeleid verwijst naar
* zowel onze website www.Groeps-Idee.be
* als naar onze database welke contactgegevens bevat van bestuursleden en/of contactpersonen van verenigingen, alsook van directieleden van scholen, database welke wij gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven

Groeps-Idee.be is gevestigd op volgend adres:
Orgelwinningstraat, 66
3582 Koersel-Stal

In ons privacy beleid wordt uiteengezet hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we over u verzamelen wanneer u op onze website het contactformulier invult, of wanneer u zich op onze website inschrijft op onze nieuwsbrief.
Dit beleid is bedoeld om u, onze gebruiker, te beschermen door u te informeren welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe we de informatie over u gebruiken, met wie we ze delen, hoe lang we deze bewaren en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie.

Lees het onderstaande aandachtig. Door onze website te bezoeken en uw toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, wordt aangegeven dat de gebruiker dit beleid heeft doorgenomen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet langer met onze verwerking van uw persoonsgegevens instemt, kunt u ons verzoeken deze verwerking stop te zetten door contact met ons op te nemen (zie hieronder 'Contact met ons opnemen')
----------------------------------------------


Welke informatie verzamelen we over u?
Onze functie is om u – als bestuurslid of contactpersoon van een vereniging – of u – als directie of secretariaat van een school – zoveel mogelijk informatie te bezorgen over groepsactiviteiten die worden aangeboden door de vele verschillende organisatoren. Het verzamelen van persoonlijke informatie is dan ook beperkt. Als gebruiker van onze website kan u zich aanmelden om informatie of onze nieuwsbrief te ontvangen.

Anderzijds kan het ook zijn dat wij uw gegevens bekomen hebben via het Belgisch Staatsblad, de gemeentebesturen, overkoepelende organisaties en federaties. Deze gegevens worden aangevuld met de gegevens die wij terugvinden op de website van de vereniging waarvan u bestuurslid of contactpersoon bent.
Mogelijks zijn uw gegevens in ons bezit gekomen via een spontane aanmelding die u ooit deed.

Hoe dan ook, u kan er van overtuigd zijn dat wij enkel de meest elementaire gegevens verzamelen welke nodig zijn om u informatie te verstrekken die nuttig kan zijn voor uw vereniging of school, zijnde:
- de naam van uw vereniging of school
- uw naam en voornaam (indien gekend)
- uw functie in uw vereniging of school
- uw e-mail adres (indien gekend)
- uw postadres

Hoe gebruiken we de informatie over u?
We verzamelen informatie over u enkel en alleen in functie van de vereniging of school waarvan u bestuurslid, contactpersoon, of leidinggevende bent. U wordt dus niet “persoonlijk” aangeschreven.
- Bij een postale mailing wordt eerst de naam van uw vereniging vermeld, pas daarna volgt uw naam.
- Bij een e-mailing gebruiken wij het e-mailadres zoals opgegeven op de website van de vereniging of school waarvan u bestuurslid of contactpersoon bent.

Grondslag van onze verwerkingen.
Onze doelstelling is om u informatie te sturen over groepsactiviteiten welke aangeboden worden door onze partners en die voor uw vereniging of school mogelijk interessant zijn.
Wij beroepen ons hiervoor op het Gerechtvaardigd Belang (met recht van verzet) onder de vorm van Direct Marketing en Informatieve Communicatie.
Het kan echter ook zijn dat u de informatie rechtstreeks van onze partners ontvangt.
U heeft in beide gevallen te allen tijde het recht om u op elk gewenst moment af te melden. (zie ook hieronder: “het recht om ons te verzoeken te stoppen contact voor direct marketing met u op te nemen.)

Welke rechten heeft u?
Als betrokkene beschikt u onder de wet bescherming persoonsgegevens, over de volgende rechten:
- het recht op inzage in persoonsgegevens die betrekking op u hebben
- het recht om eventuele fouten in uw persoonsgegevens te laten aanpassen
- het recht ons te verzoeken te stoppen contact voor direct marketing met u op te nemen
- het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te voorkomen
- het recht om uw gegevens te verwijderen
- het recht om een klacht in te dienen bij de GBA (gegevensbeschermingsautoriteit) als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben verwerkt.

Deze rechten worden hieronder in meer detail uitgelegd, maar als u opmerkingen, zorgen of klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op (zie hieronder 'Contact met ons opnemen'). We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op alle rechten die u uitoefent antwoorden, tenzij het verzoek bijzonder ingewikkeld of omslachtig is. In dat geval zullen we binnen drie maanden antwoorden (we zullen u binnen de eerste maand informeren of het langer dan een maand zal duren voordat we kunnen antwoorden). Wanneer we op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming binnen een bepaalde periode moeten antwoorden, zullen we binnen die periode antwoorden.

1. Recht op inzage in persoonsgegevens die betrekking op u hebben:
U kunt verzoeken de persoonsgegevens die we over u bezitten in te zien. In voorkomend geval verkrijgt u van ons:
- een overzicht van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens,
- het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt,
- de bron via welke wij de gegevens hebben bekomen,
- de grondslag op basis van dewelke wij persoonsgegevens verwerken,
- hoe lang wij deze gegevens bewaren,
- details over de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie deze zijn of kunnen worden bekendgemaakt,
- details over uw rechten, inclusief de rechten op correctie, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking;

Verzoeken om uw persoonsgegevens moeten bij ons worden ingediend (zie hieronder 'Contact met ons opnemen'), waarbij u aan dient te geven welke persoonsgegevens u wilt inzien. Door ons zoveel mogelijk informatie te verstrekken over het type gegevens dat u graag wilt ontvangen, kunnen we deze gegevens eenvoudiger vinden.

Als we, om aan uw verzoek te voldoen, informatie met betrekking tot of identificatie van een andere persoon openbaar moeten maken, moeten we, indien mogelijk, wellicht de toestemming van die persoon verkrijgen. Als we geen toestemming kunnen krijgen, is het mogelijk dat we die informatie moeten onthouden of de gegevens moeten bewerken om de identiteit van die persoon zo mogelijk te verwijderen.

Er zijn bepaalde soorten gegevens die we niet verplicht zijn aan u bekend te maken, waaronder persoonsgegevens waaruit onze intenties met betrekking tot onderhandelingen met u blijken en waarvan openbaarmaking die onderhandelingen waarschijnlijk zou schaden.

We hebben het recht om een gegevensinzageverzoek van u te weigeren wanneer:
- een dergelijk verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan (in dit geval kunnen we besluiten u kosten in rekening brengen als we u de gevraagde persoonsgegevens verstrekken),
- of we het recht hebben om dit te doen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. Het recht op correctie van eventuele fouten in uw persoonsgegevens of tot bijwerken van uw persoonsgegevens:
U kunt ons verzoeken eventuele fouten gratis te corrigeren in de persoonsgegevens die we over u bezitten. Als u dit wilt:
- schrijf ons dan een e-mail of bericht (zie hieronder 'Contact met ons opnemen');
- dient u ons voldoende informatie te verstrekken, zodat we u kunnen identificeren (bijv. naam, registratiegegevens); en
- dient u ons te melden welke informatie onjuist is en waardoor deze vervangen moet worden.

Als we uw persoonsgegevens moeten bijwerken, zullen we de ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt (indien van toepassing) dit melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt.

3. Het recht ons te verzoeken te stoppen contact voor direct marketing met u op te nemen:
U kunt ons verzoeken te stoppen contact voor direct marketing met u op te nemen. Als u dit wilt:
- stuur dan een e-mail naar info@groeps-idee.be. U kunt ook klikken op de knop 'uitschrijven' onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt. Het uitschrijven kan tot vijf dagen duren.

We zullen u informatie verstrekken over de actie die is ondernomen met betrekking tot een verzoek om direct marketing stop te zetten. Dit kan zijn in de vorm van een e-mail als antwoord, waarin wordt bevestigd dat u zich heeft 'uitgeschreven'.

4. Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te voorkomen:
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, als:
- u denkt dat uw gegevens onjuist zijn (maar we zullen opnieuw met verwerken beginnen zodra we hebben gecontroleerd en bevestigd dat deze juist zijn);
- de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat we uw gegevens wissen;
- we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking, maar u de gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen; of
- u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, omdat u van mening bent dat uw belangen voorrang zouden moeten krijgen op de basis waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Als u gebruik maakt van uw recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, zullen we de gegevens blijven verwerken als:
- u instemt met dergelijke verwerking;
- de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van juridische vorderingen;
- de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen; of
- de verwerking noodzakelijk is vanwege redenen van algemeen belang.

5. Recht om te wissen:
In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien:
- u niet gelooft dat we uw persoonsgegevens nodig hebben om deze te verwerken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit beleid;
- u ons eerder toestemming had verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, en u die toestemming intrekt en we uw persoonsgegevens daardoor niet op wettelijke wijze kunnen verwerken;
- u bezwaar maakt tegen onze verwerking en we geen enkele wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens verder te verwerken;
- uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn gewist toen dat had moeten plaatsvinden; of
- de persoonlijke gegevens moeten worden gewist om aan de wet te voldoen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens blijven verwerken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u ons heeft verzocht uw persoonsgegevens te wissen, zullen we ontvangers aan wie die persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt (indien van toepassing) dit melden, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt. Als u daarom verzoekt, zullen we u ook over die ontvangers informeren.

6. Recht om te klagen bij de GBA (gegevensbeschermingsauthoriteit):
Als u denkt dat we uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met dit beleid hebben verwerkt, neem dan in eerste instantie contact met ons op. Als u niet tevreden bent, kunt u een klacht bij de DPC indienen of uw andere rechten uitoefenen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Informatie over hoe u dit kunt doen is beschikbaar op de DPC-website: https://www.dataprotection.ie.

Beveiliging.
We doen ons uiterste best de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico’s die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt. Partners welke u rechtstreeks aanschrijven om hun groepsarrangement kenbaar te maken, verplichten zich ertoe zich eveneens aan de strikte GDPR voorschriften te houden.
Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die naar onze website worden verzonden, niet garanderen.
Dergelijke overdracht is dan ook op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsopties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, leveringsfouten of enig ander verlies of schade als gevolg van:
- de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, inclusief internet, of
- enige vertraging of foutieve bezorging door een andere serviceprovider die niet door ons is gecontracteerd en u erkent dat de website mogelijk onderhevig is aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. U zult begrijpen dat we de volledige preventie van cyberaanvallen, zoals hacking, spyware en virussen niet kunnen garanderen. Daarom zult u ons niet aansprakelijk houden voor ongeoorloofde openbaarmaking, verlies of vernietiging van uw persoonsgegevens die uit dergelijke risico's voortvloeit.

Andere websites.
De website van Groeps-Idee.be kan ook gekoppeld zijn aan websites die door derden worden beheerd. Deze koppelingen zijn alleen voor uw gemak bedoeld. Koppelingen naar websites van derden houden geen goedkeuring van Groeps-Idee.be in van die betreffende websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van de eigenaren en exploitanten van dergelijke websites. We moedigen u aan om het privacy beleid en de werkwijzen te bekijken van elke website waarop u wordt verzocht persoonlijke informatie in te dienen.

Melden van inbreuk.
Ernstige gegevensinbreuken worden zonder onnodige vertraging door ons aan de DPC gemeld, en indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat we ons hiervan bewust zijn geworden. Als er na 72 uur geen melding is gemaakt, zullen we een gemotiveerde rechtvaardiging voor de vertraging opnemen. Het is echter niet nodig de DPC op de hoogte te stellen wanneer het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens resulteert in een risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke. Een inbreuk inzake persoonsgegevens betekent in dit verband een inbreuk op de beveiliging die leidt tot per ongeluk of onwettig vernietigen, verliezen, wijzigen, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang verlenen tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
We houden gegevens bij over gegevensinbreuk, inclusief de gevolgen hiervan en de genomen corrigerende maatregelen. We zullen u op de hoogte stellen van elke inbreuk op uw gegevens die van invloed is op uw persoonsgegevens (en die een hoog risico voor u inhoudt) wanneer we dat op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming moeten doen. We zijn niet verplicht om u een gegevensinbreuk te melden indien:
- we passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor iedereen die niet geautoriseerd is voor toegang hiertoe, zoals codering; of
- we daaropvolgend maatregelen hebben genomen die ervoor zorgen dat het hoge risico voor betrokkenen waarschijnlijk niet concreet zal worden; of
- dit een onevenredige inspanning zou vergen, in welk geval we in plaats daarvan een openbare communicatie inzetten.

Met wie delen we uw gegevens?
In het kader van het Gerechtvaardigd Belang (met recht van verzet) onder de vorm van direct marketing en informatieve communicatie, kan het zijn dat uw gegevens doorgegeven worden aan zorgvuldig geselecteerde partners, zodat deze hun groepsarrangementen en diensten – welke interessant kunnen zijn voor uw vereniging, club of school - rechtstreeks aan u kunnen aanbieden. Het kan uitzonderlijk gebeuren dat uw gegevens gedeeld worden met een partner in het buitenland, evenwel lid van de E.E.R.
Alle desbetreffende partners zijn onderworpen aan strikte contractuele beperkingen om te waarborgen dat uw gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden beschermd.

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die we van u verzamelen worden bewaard op onze server. Deze server staat op ons kantoor, tevens ons privé adres. Deze server is beveiligd met een paswoord dat enkel door de zaakvoerder gekend is. Regelmatig wordt een back-up genomen op een externe schijf. Deze externe schijf is eveneens beveiligd met een paswoord, enkel gekend door de zaakvoerder, en wordt bewaard op een strikt geheime plaats in de privé woning. De privé woning wordt in de nabije toekomst beveiligd met een alarmsysteem.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens in onze database hebben betrekking op de functie die u uitoefent in uw vereniging, club of school (bestuurslid, contactpersoon, directielid). In het kader van deze functie en het soort vereniging zullen uw gegevens regelmatig geüpdatet worden. Uw gegevens worden bewaard zolang u deze functie vervult, tenzij u eerder aangeeft deze informatie niet meer te willen ontvangen.

Veranderingen in het beleid.
We beoordelen ons beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om dit beleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien gebruikers op of na de wijzigingsdatum de website blijven bezoeken om persoonsgegevens te verstrekken, wordt geacht dat ze het gewijzigde beleid geaccepteerd hebben. Alle updates worden op deze website gepubliceerd.

Contact met ons opnemen.
De gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming) voor de website en diensten die via de website worden aangeboden, is Groeps-Idee.be. U heeft het recht om te verzoeken om een kopie van de informatie die we over u hebben. Als u een kopie wilt van een deel van of al uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per post contact op met ons op het volgende adres.
Groeps-Idee.be
Orgelwinningstraat 66
3582 Koersel
e-mail: info@groeps-idee.be

We willen graag dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. U mag ons verzoeken om informatie te corrigeren of te verwijderen die volgens u onjuist is. Voor de bovenstaande acties zullen we u geen kosten in rekening brengen.

Rechtsbevoegdheid.
Dit privacy beleid is een overeenkomst tussen u en Groeps-Idee.be
Alle klachten of geschillen moeten worden gericht aan Groeps-Idee.be op het adres dat wordt vermeld in het deel “contact met ons opnemen” van deze privacy verklaring.